Třebíč

Politika integrovaného systému

 

Politika IS

Vedení společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., jejímž hlavním zaměřením jsou stavební práce, truhlářská výroba, se zavazuje k dalšímu rozvoji společnosti, neustálému zlepšování úrovně jakosti, environmentálně odpovědného přístupu a bezpečnosti práce. V rámci systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 dodržuje následující zásady:

 

 1. Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na potřeby zákazníků a naším cílem bude komplexnost poskytovaných služeb. Naše společnost se specializuje na dodávky stavebních prací v oblasti památek, rekonstrukcí a novostaveb. Dále se rovněž zabýváme truhlářskou výrobou. Klademe si jako trvalý úkol při práci respektovat oprávněné zájmy ostatních zainteresovaných stran včetně veřejného sektoru a legislativy.
 2. Schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky trhu je naším trvalým úkolem, který chceme splnit zejména maximálním využíváním systému sebehodnocení.
 3. Potenciál společnosti se zakládá na kvalitě a profesionální úrovni pracovníků. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace.
 4. Aby společnost udržela trend trvalého zlepšování služeb ve prospěch zákazníka, bude společnost doplňovat své technické zázemí a rozvíjet nové technologie, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovišti tak vůči dodavatelům a především vůči svým zákazníkům.
 5. Naším cílem je zachovat permanentní růst kvality produktů a služeb. Proto navazujeme partnerské vztahy s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují přísně sledovaná kritéria pro nákup služeb, činností, materiálu a zařízení, nezbytných k výkonu naší činnosti.
 6. Splňovat požadavky všech platných zákonů a další požadavky týkající se dodávaných výrobků a služeb.

 

Environmentální a bezpečnostní politika dále podporuje zvolený a funkční systém řízení naší společnosti a je v souladu s normami ČSN EN ISO 14 001 a OHSAS 18001. Společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. si je plně vědoma možných dopadů své stavební činností na životní prostředí. Environmentální a bezpečnostní politika společnosti představuje odborné řízení dopadů vlastní činnosti tak, aby chránila své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispívala k ochraně a zlepšování životního prostředí v regionu a celé ČR.
Společnost se jejím prostřednictvím zavazuje:

 

 1. Splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiné požadavky vedoucí k ochraně životního prostředí
 2. Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
 3. Udržovat pořádek na staveništích a všech dalších pracovištích a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí.
 4. Chránit přírodní zdroje tříděním, recyklací odpadů a materiálů a jejich případným opětovným použitím, efektivním hospodařením s energiemi a vodou.
 5. Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou výměnou současných zařízení za zařízení ohleduplná k životnímu prostředí.
 6. Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci.
 7. Vyžadovat od svých obchodních partnerů a dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí.
 8. Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
 9. Na základě provedené identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik zavádět preventivní opatření v oblasti BOZP a PO s cílem odstraňovat nebo minimalizovat rizika a předcházet možnému poškození zdraví zaměstnanců a zhoršení stavu prostředí, jak ve výrobě, tak při poskytování služeb.
 10. Trvale vytvářet podmínky pro bezpečnou práci vlastních zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelů a zákazníků.
 11. Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti potřebné pro naplňování této integrované politiky jakosti, BOZP a environmentální politiky.

 

Společnost se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat systém environmentálního a bezpečnostního managementu. Zásady environmentální a bezpečnostní politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a ti jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování cílů na ni navazujících.